વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: LLnnn252
  • નોંધેલ: ૧૭:૦૧, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૩ (૮ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨,૮૭૩
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૬૯
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ar.wikipedia.org૧૯:૨૧, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૨૧:૪૮, ૨૮ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૧:૪૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૨૧:૩૯, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૧:૪૩, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૧:૨૩, ૬ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૨૬ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૨૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૯:૪૮, ૫ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૮:૩૪, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
en.wikibooks.org૦૯:૦૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૨૩:૩૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૨૨:૩૫, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૫:૦૧, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૫:૧૬, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૮:૦૧, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૯:૩૬, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૨૯ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૨૧:૦૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૩:૦૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૯:૨૧, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૨૩:૪૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૨૦:૦૧, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૮:૫૦, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૦:૫૨, ૪ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૭:૪૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૦:૨૮, ૭ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૪:૧૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૮:૨૬, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૯:૧૭, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૪:૦૩, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૭:૪૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૨૩:૧૭, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૨૨:૨૬, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૧:૨૨, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૨૦:૫૧, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૭:૨૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૫:૦૭, ૧૯ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૨:૧૭, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૫:૦૭, ૧૯ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૦:૨૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૨૨:૫૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૫patroller
sv.wikipedia.org૧૯:૧૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૮:૫૨, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૨૨:૧૭, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૨૨ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૮:૩૮, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૨૩:૨૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૨:૧૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૩
wuu.wikipedia.org૨૦:૫૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૬:૦૬, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૩નવું ખાતુ(?)૨,૬૩૬extendedconfirmed
zh.wikibooks.org૨૩:૩૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૨૩:૩૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૪:૨૧, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૪:૨૨, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૫:૨૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)