વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Serchia
  • નોંધેલ: ૨૩:૪૪, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧ (૧૦ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧૯,૬૭૯
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૩૧૯
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૪ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૨૦:૩૧, ૧૪ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૩:૧૫, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૦૨:૧૪, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૦૨:૧૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૨:૪૬, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૨૦:૧૮, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૨
ar.wikinews.org૨૨:૦૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૨૦:૨૯, ૬ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૨૨:૧૧, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૨૨:૨૪, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૦૦:૫૬, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૩:૨૧, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૦૧:૩૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૨૨:૫૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૦૪:૩૨, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૦૩:૧૮, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૦૦:૪૭, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૦૨:૨૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૭:૧૧, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૦૧:૨૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૨૦:૩૨, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૨૦:૦૦, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૬:૧૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૦૨:૨૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૦૧:૫૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૨૨:૨૭, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૦૩:૦૯, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૧:૩૯, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૦૨:૫૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૩:૫૮, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૦૩:૦૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૧:૩૮, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૦:૦૧, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૦૪:૪૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૭:૧૧, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૦૦:૦૪, ૨૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૩:૧૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૨૨:૦૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૦૦:૧૦, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૨૩:૪૪, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧નવું ખાતુ(?)૧૩,૧૨૮sysop
commons.wikimedia.org૨૧:૩૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૭
co.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૪ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૨૧:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૦૩:૩૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૦૧:૩૦, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૯:૨૫, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૨:૫૮, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૦૩:૫૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૦૩:૫૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૦૧:૩૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૧૫ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૮:૩૭, ૨૭ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૦૩:૪૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૬ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૦૨:૫૯, ૩૦ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૯:૩૨, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૦૪:૧૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૯:૧૫, ૨૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૨૧:૪૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૮૧extendedconfirmed
en.wikibooks.org૨૨:૫૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૨૨:૫૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૨૨:૫૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૦૨:૪૫, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૨૨:૫૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૨૧:૧૦, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૨૨:૫૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
eo.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૦૬:૩૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૦૬:૩૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૦૦:૩૫, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૬:૫૧, ૧૫ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૨૦:૩૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૨૧:૦૫, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૬
fa.wikibooks.org૦૧:૨૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૨૨:૦૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૦૧:૩૮, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૦૧:૩૭, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૨૩:૫૩, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૦૧:૩૯, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૨૦:૦૧, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૨૦:૦૭, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૭:૩૯, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૦૨:૩૦, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૦૭:૫૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૦૨:૫૮, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૧ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૨૦:૩૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૨:૩૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૬:૦૬, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૦૧:૫૧, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૦૧:૦૯, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૯:૪૭, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૨૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૭:૨૦, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૮:૫૭, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૬:૧૪, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૬:૧૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૮:૩૮, ૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૬:૧૪, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૨૨:૦૫, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૦૪:૧૯, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૨૩:૩૬, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૯:૩૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૨૨:૦૪, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૦૨:૧૪, ૮ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૯:૫૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૦:૫૪, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૪:૦૩, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૨૨:૫૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
io.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૨:૨૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૬:૧૫, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૦:૨૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૦૦:૦૪, ૨૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૦:૪૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૦૩:૪૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૦:૫૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૨૦:૦૦, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૦૩:૨૨, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૨૩:૦૫, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૨:૧૫, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૨૦:૫૦, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૨૨:૦૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૮:૦૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૮:૦૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૨:૦૬, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૨૨:૦૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૨૦:૫૯, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯
ku.wikibooks.org૦૧:૨૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૨૧:૩૯, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૨૨:૧૯, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
ky.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૨૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૨:૧૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૦૮:૩૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૦૨:૧૭, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૨:૨૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૦:૨૮, ૨૪ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૦૨:૩૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૩:૧૪, ૯ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૨૨:૫૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૨૦:૫૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨
mg.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૮:૪૨, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૨૦:૩૪, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૨૩:૪૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૨૧:૦૯, ૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૨૨:૧૫, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૨૦:૩૪, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૭:૩૯, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૦૨:૨૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૨૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૪:૫૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૧૯ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૫:૦૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૧૫ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૯:૧૭, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૩:૫૯, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૦૧:૫૩, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૦:૪૭, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૨૩:૨૭, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૦૧:૪૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૦:૫૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૨૦:૧૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૦૨:૩૭, ૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૫:૪૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૦૬:૦૯, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૨૩:૪૮, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૧:૧૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૯:૩૬, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૨:૧૧, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૦૦:૫૫, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૯:૩૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૬:૩૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૧:૪૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૦૦:૦૪, ૨૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૨૨:૧૫, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૯:૩૯, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૧:૩૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikibooks.org૧૬:૫૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૬:૫૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૨:૨૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૭:૧૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૨:૫૨, ૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૨:૩૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૧:૪૧, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૦૨:૨૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૫:૩૦, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૨:૧૫, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૦૧:૨૨, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૨૩:૦૯, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૭:૪૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૬:૦૪, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૬ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૮:૩૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૧:૩૮, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૨૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૨૨:૫૪, ૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૯:૫૨, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૭:૨૦, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૦૨:૪૮, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૮:૫૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૮:૫૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૦૦:૦૪, ૨૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૨૧:૧૧, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૯:૩૩, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૨:૦૯, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૦૧:૫૨, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૦૨:૩૪, ૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૨૦:૧૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૩:૪૪, ૨૪ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૧:૧૮, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૦૦:૦૬, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૭:૧૧, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૯:૩૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
tr.wikibooks.org૨૩:૪૧, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૯:૦૮, ૨૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૨૩:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૨૨:૨૯, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૦:૦૩, ૮ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૦૨:૫૮, ૩૦ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૨૦:૦૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૭:૨૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૬:૫૮, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૨૩:૪૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૨૦:૧૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૦૦:૩૭, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૧:૨૨, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૩:૧૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૨૮૯
wikimania2015.wikimedia.org૦૪:૦૯, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૫:૩૨, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
wikimania2017.wikimedia.org૨૧:૧૭, ૨૭ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૯:૦૨, ૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૯:૨૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૨૦:૫૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૨૦:૫૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૭:૫૨, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૨૩:૧૮, ૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૨૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૧:૧૩, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૦૨:૧૦, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૦:૨૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૨૧:૩૬, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૦૪:૪૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)