કપાસ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું (રોબોટ ઉમેરણ: gv, pcd, ur હટાવ્યું: az)
'''કપાસ''' એક સપુષ્પીય વનસ્પતિ છે, જેની [[ખેતી]]ને વૈશ્વિક ગણનામાં [[રોકડીયો પાક]] માનવામાં આવે છે. કપાસના છોડનું વૈજ્ઞાનિક નામ ગોસિપિયમ (Gossypium) છે. કપાસના છોડ પરથી [[રૂ]]નું ઉત્પાદન મેળવવામાં આવે છે. આ રૂ ભારતમાં "સફેદ સોનું" તરીકે ઓળખાય છે. ઉષ્ણ કટિબંધમાં આવેલા પ્રદેશો તેમ જ તેની નજીકના વિસ્તારોમાં ખાસ કરીને કપાસ ઉગાડવામાં આવે છે.
== કપાસના પ્રકાર ==પ્ર
 
* લાંબા રેસા વાળો કપાસ
* મધ્યમ લંબાઇના રેસા વાળો કપાસ
Anonymous user