"ગંધક" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
 
 
પ્રકૃતિમાં ગંધક તેના સુદ્ધ સ્વરૂપ ઉપરાંત સલ્ફાઈડ અને સલ્ફેટ સ્વરૂપે મળી આવે છે.ખનિજ સંહ્રહનો શોખ ધરાવનાર લોકોમાં ગંધકના તેના પોલીહેડ્રોન આકારના ભડકીલા રંગના સ્ફટીકની ખૂબ માંગ હોય છે. શુદ્ધ સ્વરૂપે પ્રકૃતિમાં અસ્તિત્વ ધરાવતા હોવાથી ઘણાં પ્રાચીન કાળથે મનવ જાતિને ગંધકની જાણ છે. પ્રાચીન ગ્રીસ, પ્રાચીન ચીન અને પ્રાચીન ઈજીપ્ત સંસ્કૃતિમાં તેના ઉપયોગ થતો હોવાનું વર્ણન છે.સલ્ફરની બાષ્પનો ઉપયોગ જંતુનાશક તરીકે, ગંધક મેળવેલા વૈદકીય મિશ્રણનો ઉપયોગ બામ તરીકે અને પક્ષઘાતરોધક તરીકે થતો આવ્યો છે.
 
Sulfur fumes were used as fumigants, and sulfur-containing medicinal mixtures were used as balms and antiparasitics. Sulfur is referenced in the [[Bible]] as '''brimstone''' in [[English language|English]], with this name still used in several nonscientific terms.<ref name=Greenwd/> Sulfur was considered important enough to receive its own [[alchemical symbol]]. It was needed to make the best quality of [[gunpowder|black gunpowder]], and the bright yellow powder was hypothesized by alchemists to contain some of the properties of gold, which they sought to synthesize from it. In 1777, [[Antoine Lavoisier]] helped convince the scientific community that sulfur was a basic element, rather than a compound.
 
Elemental sulfur was once extracted from [[salt dome]]s where it sometimes occurs in nearly pure form, but this method has been obsolete since the late 20th century. Today, almost all elemental sulfur is produced as a byproduct of removing sulfur-containing contaminants from [[natural gas]] and [[petroleum]]. The element's commercial uses are primarily in [[fertilizer]]s, because of the relatively high requirement of plants for it, and in the manufacture of [[sulfuric acid]], a primary industrial chemical. Other well-known uses for the element are in [[match]]es, [[insecticide]]s and [[fungicide]]s. Many sulfur compounds are odiferous, and the smell of odorized natural gas, skunk scent, grapefruit, and garlic is due to sulfur compounds. [[Hydrogen sulfide]] produced by living organisms imparts the characteristic odor to rotting eggs and other biological processes.