"ગંધક" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
પ્રકૃતિમાં ગંધક તેના શુદ્ધ સ્વરૂપ ઉપરાંત સલ્ફાઈડ અને સલ્ફેટ સ્વરૂપે મળી આવે છે.ખનિજ સંહ્રહનો શોખ ધરાવનાર લોકોમાં ગંધકના તેના પોલીહેડ્રોન આકારના ભડકીલા રંગના સ્ફટીકની ખૂબ માંગ હોય છે. શુદ્ધ સ્વરૂપે પ્રકૃતિમાં અસ્તિત્વ ધરાવતા હોવાથી ઘણાં પ્રાચીન કાળથે મનવ જાતિને ગંધકની જાણ છે. પ્રાચીન ગ્રીસ, પ્રાચીન ચીન અને પ્રાચીન ઈજીપ્ત સંસ્કૃતિમાં તેના ઉપયોગ થતો હોવાનું વર્ણન છે.સલ્ફરની બાષ્પનો ઉપયોગ જંતુનાશક તરીકે, ગંધક મેળવેલા વૈદકીય મિશ્રણનો ઉપયોગ બામ તરીકે અને પક્ષઘાતરોધક તરીકે થતો આવ્યો છે.
બાઈબલમાં ગંધકનો બ્રીમસ્ટોન તરીકે ઉલ્લેખ કરેલો છે. આજે પણ અમુક બિન વૈજ્ઞાનિક લેખનમાં ગંધક ને બ્રીમષ્તોન કહેવામાં આવે છે.<ref>Greenwood, N. N.; & Earnshaw, A. (1997). Chemistry of the Elements (2nd Edn.), Oxford:Butterworth-Heinemann. ISBN 0-7506-3365-4.</ref> Sulfurગંધકને wasપોતાનું consideredએક importantઅલ્કેમિકલ enoughચિન્હ toપણ receiveઅપાયું its own [[alchemical symbol]]હતું. It wasઆનો neededઉપયોગ toશ્રેષ્ઠ makeદરજ્જાનો theદારુગોળો bestબનાવવા qualityમાટે ofથતો [[gunpowder|black gunpowder]],ઉપરાંત andપ્રાચીન theઅલ્કેમીસ્ટ્આ brightએમ yellowપણ powderમનતા wasહતાં hypothesizedકે byસોનાના alchemistsઅમુક toગુણધર્મો containતેનામાં someછે ofઅને theતેમાંથી propertiesસોનું ofબનાવવના gold,પ્રયત્નો whichપણ theyકર્યાં soughtહતાં. to synthesize૧૭૭૭માં from it.એન્ટોની Inલેવોસીયર 1777,નામના [[Antoineશોધકે Lavoisier]] helpedવૈજ્ઞાનિક convinceસંઘને theતે scientificખાત્રી communityકરવામાં thatમદદ sulfurકરે wasકે aગંધક basic element,સંયોજન ratherનહીં thanપણ aતત્વ compoundછે.
 
Elemental sulfur was once extracted from [[salt dome]]s where it sometimes occurs in nearly pure form, but this method has been obsolete since the late 20th century. Today, almost all elemental sulfur is produced as a byproduct of removing sulfur-containing contaminants from [[natural gas]] and [[petroleum]]. The element's commercial uses are primarily in [[fertilizer]]s, because of the relatively high requirement of plants for it, and in the manufacture of [[sulfuric acid]], a primary industrial chemical. Other well-known uses for the element are in [[match]]es, [[insecticide]]s and [[fungicide]]s. Many sulfur compounds are odiferous, and the smell of odorized natural gas, skunk scent, grapefruit, and garlic is due to sulfur compounds. [[Hydrogen sulfide]] produced by living organisms imparts the characteristic odor to rotting eggs and other biological processes.