ઉદવાડા (તા. પારડી): આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

1.38.24.146 (talk)એ કરેલો ફેરફાર 183641 પાછો વાળ્યો
(1.38.24.146 (talk)એ કરેલો ફેરફાર 183641 પાછો વાળ્યો)
== ઉદવાડા પહોંચવા માટે ==
 
[[મુંબઇ]]થી [[અમદાવાદ]] જતા રેલ્વે માર્ગ પર [[વલસાડ]] અને [[વાપી]] વચ્ચે ઉદવાડા સ્ટેશન આવેલું છે. જો કે આ સ્ટેશન પર તમામ ગાડીઓ થોભતી નથી, આથી વાપી કે વલસાડ ઉતરી ત્યાંથી સડક માર્ગ દ્વારા ઉદવાડા પહોંચી શકાય છે. અહિ માત્ર લોકલ્ ગાડી અને ગુજરાત એક્ષ્પ્રેસ્સ્ , ફિરોજ્પુર્ જનતા, સોરાસ્ટ્રા એક્ષ્પ્રેસ્સ જેવી ગાડી અહિ ઉભી રહે છે.
 
આ ઉપરાંત [[રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ નં. ૮]] અહીંથી પસાર થાય છે, જેમાં [[પારડી]] અને [[વાપી]]ની વચ્ચે ઉદવાડા ગામ આવતું હોવાથી અહીં સહેલાઇથી પહોંચી શકાય છે. રાજ્ય ધોરી માર્ગ દ્વારા અહીંથી [[દમણ]] પણ જઇ શકાય છે.