ગાય: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
નાનું (115.248.240.66 (talk)દ્વારા ફેરફરોને EmausBot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલ)
 
== હિંદુ સંસ્કુતિમાં ગાયનું પ્રદાનં ==
હિન્દુ માન્યતા અનુંસાર તેનાં દરેક અંગમાં દેવતાઓ વાસ કરે છે તેથી ગાયને [[માતા]] તરીકે ગણી માન આપવામાં આવે છે, પૌરાણીક કામધેનું ગાય દરેક ઇચ્છા પુરી કરે છે તેવું માનંવામા આવે છે. નંદિનીં નામની ગાયતો સ્વર્ગમાં રહે છે અનેં તેનું લાલન પાલન દેવતાઓ કરે છે. રાજ
 
== ગાયનીં જાતો ==