"શરીર વજન અનુક્રમ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું
૧૮.૫ અથવા ઓછુ ==> ઓછું વજન (Underweight)
18.5 or less
૧૮.૫ - ૨૪.૯ ==> Underweight (ઓછું આદર્શ વજન (Normal Weight)
૨૫.૦ - ૨૯.૯ ==> વધુ વજન (Overweight)
18.5-24.9
૩૦.૦ - ૩૪.૯ ==> Obese (વધારે વજન – સ્થૂળતા (Obese)
Normal Weight (આદર્શ વજન)
Obese૩૫.૦ - ૩૯.૯ ==> (વધારે વજન – વધુ સ્થૂળતા (Obese)
25.0-25.9
૪૦થી વધારે ==> એકદમ વધારે વજન – બેડોળ) (Extremely Obese)
Overweight (વધુ વજન)
30.0-34.9
Obese (વધારે વજન – સ્થૂળતા)
35.0-39.9
Obese (વધારે વજન – વધુ સ્થૂળતા)
40 or greater
Extremely Obese (વધારે વજન – બેડોળ)
 
In meters, the formula looks like this:
(height in meters) x (height in meters) ]
વ્યક્તિ કે જેનું વજન 99૯૯.79૭૯ કિલોગ્રામ તથા ઉંચાઈ 1.905૯૦૫ મિટર છે તેના બી.એમ.આઈનીઆઈ.ની ગણતરી કરતાં 27૨૭.5 મળે છે જેમકે ............
[ ૯૯.૭૯ કિગ્રા
[ 99.79 Kg
(1.905૯૦૫ mમી) x (1.905૯૦૫ mમી) ] = 27૨૭.5
 
 
 
 
 
If BMI is less than or equal 18.5
 
 
• Eat frequent but small meals.
• વધુમાં વધુ ફળફળાદી તથા લીલા શાકભાજી ખોરાકમાં લેવા જોઈએ.
• લાલ માન્સ અને પ્રાણિજ ચરબી ત્યાગો.
• Avoid red meat and animal fats.
• કોફી – આલ્કોહોલ કે ઠંડા પીણાનું સેવન કરવું નહી.
• Do not eat processed foods; white sugar, white flower,...
૧૦૭

edits