"ગુજરાત વિદ્યાપીઠ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Heerjayesh (talk)દ્વારા ફેરફરોને GedawyBot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવ�
નાનું (Heerjayesh (talk)દ્વારા ફેરફરોને GedawyBot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવ�)
{{Infobox University
|name = ગૂજરાતગુજરાત વિદ્યાપીઠ
|image = [[Image:Gvplogo.png|171px]]
|established = [[૧૯૨૦]]
|type = [[જાહેર સંસ્થા| સાર્વજનિક]]
|કુલપતિ chancellor = નારાયણભાઇ દેસાઇ
|કુલનાયક vice_chancellor= ડો. સુદર્શન આયંગર
|city = [[અમદાવાદ]]
|state = [[ગુજરાત]]