"હનુમાન" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(નવું પાનું : પોતાની તમામ શક્તિ ભગવાનના કામમાં ધરી દેવી.)
 
પોતાની તમામ શક્તિ ભગવાનના કામમાં ધરી દેવી.
હનુમાન એ શંકર નો ૧૧મો અવતા હતો . જે આ કલ્યુગમા હાજરા હજુર છે.
Anonymous user