અશોક: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
101.63.4.127 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Xqbot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવા
નાનું (101.63.4.127 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Xqbot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવા)
== અવશેષ ==
 
પમહાદ્વીપમાંથીમગધ અને ભારતીય ઉપમહાદ્વીપમાંથી ઘણી જગ્યાએથી અશોકના કાળના ઘણા અવશેષ મળી આવ્યા છે. પટણા (પાટલીપુત્ર) પાસે કુમ્હરારમાં પણ તે સમયના અવશેષ મળ્યા છે. [[લુમ્બિની]]માં અશોકના સ્તંભ જોવા મળે છે. કર્ણાટક અને દેશના બીજા ઘણા ભાગમાં અશોકના શીલાલેખ જોવા મળે છે.
મગધ અને ભારતીય ઉgfhf
પમહાદ્વીપમાંથી ઘણી જગ્યાએથી અશોકના કાળના ઘણા અવશેષ મળી આવ્યા છે. પટણા (પાટલીપુત્ર) પાસે કુમ્હરારમાં પણ તે સમયના અવશેષ મળ્યા છે. [[લુમ્બિની]]માં અશોકના સ્તંભ જોવા મળે છે. કર્ણાટક અને દેશના બીજા ઘણા ભાગમાં અશોકના શીલાલેખ જોવા મળે છે.
 
ગુજરાતમાં જુનાગઢ પાસે ગીરનાર પર્વત પરનો અશોકનો શીલાલેખ ગુજરાતમાં અશોકના શાસનનો પુરાવો છે.
૧૨,૭૪૩

edits