"ઢાંચો:Infobox magazine/doc" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
બોટ : આંતરવિકિ કડીઓ સ્થળાંતર કરી, હવે તે વિકિડેટા ખાતે d:q5618602 પરથી મળશે
નાનું (બોટ : આંતરવિકિ કડીઓ સ્થળાંતર કરી, હવે તે વિકિડેટા ખાતે d:q5618602 પરથી મળશે)
! title*
| The name of the magazine.
|align="center"|<codett>The Wikipedian</codett>
|-
| '''logo'''
| A logo relevant to the magazine.
|align="center"|<codett>Logo.png</codett>
|-
| '''logo_size'''
| The size of the logo.
|align="center"| <codett>200px</codett><br />(Will default to 180px if no size is stated)
|-
| '''image_file'''
| An image relevant to the magazine. ''(Usually the cover)''.
|align="center"|<codett>Image.png</codett>
|-
| '''image_size'''
| The size of the image.
|align="center"| <codett>200px</codett><br />(Will default to 180px if no size is stated)
|-
| '''image_alt'''
| A description of the image's visual appearance, suitable for someone who cannot see the image. See [[WP:ALT]].
|align="center"|<codett>Mostly-assembled globe of puzzle pieces, each with a letter in a different script. The caption says "WikipediA: The Free Encyclopedia".</codett>
|-
| '''image_page'''
| The desired page (for .djvu files).
|align="center"|<codett>7</codett>
|-
| '''image_caption'''
| A description of the image.
|align="center"|<codett>''The Wikipedian'' Issue 169, cover dated 31 November 1909</codett>
|-
| '''editor'''
| The name of the editor of the magazine. (Must be used in conjunction with '''editor_title''' field)
|align="center"|<codett><nowiki>[[John Smith]]</nowiki></codett>
|-
| '''editor_title'''
| The editor's job title. Editor, Editor-in-Chief etc.
|align="center"|<codett>Editor</codett>
|-
| '''editor2'''
| '''previous_editor'''
| Notable preceding Editors. ''(See Long Lists section below)''
|align="center"|<codett><nowiki>[[Jim Smith]]</nowiki></codett>
|-
| '''staff_writer'''
| Staff Writer(s). (Please break multiple lines with <nowiki><br /></nowiki>)<br />''(See Long Lists section below)''
|align="center"|<codett><nowiki>[[Alan Smithee]]<br />[[Jane Smithee]]</nowiki></codett>
|-
| '''photographer'''
| Photographer(s). (Please break multiple lines with <nowiki><br /></nowiki>)<br />''(See Long Lists section below)''
|align="center"|<codett><nowiki>[[Annie Smithee]]<br />[[Judy Smithee]]</nowiki></codett>
|-
! category*
| The subject group of the magazine, e.g., Sport, Nature, History. Use as many as necessary.
|align="center"|<codett><nowiki>[[Science]], [[Sport]], [[History]]</nowiki></codett>
|-
! frequency*
| Monthly, weekly, daily, etc.
|align="center"|<codett>Monthly</codett>
|-
| '''circulation'''
| Circulation figures.<br />''(If circulation breakdown required/available, leave this field blank and see fields lower down this table)''.
|align="center"|<codett>50,000</codett>
|-
| '''publisher'''
| The '''person''' that publishes the magazine.
(''Do not put companies in this field. Use the company field below.'')
|align="center"|<codett><nowiki>[[John Smith]]</nowiki></codett>
|-
| '''founder'''
| The '''person''' that founded the magazine.
(''Do not put companies in this field. Use the company field below.'')
|align="center"|<codett><nowiki>[[John Smith]]</nowiki></codett>
|-
| '''founded'''
| The date the magazine company was founded.
|align="center"|<codett><nowiki>{{start date|1998|3|13|df=y}}</nowiki></codett>
|-
! firstdate*
| The date of publication of the first issue of the magazine.
|align="center"|<codett><nowiki>{{start date|1998|3|13|df=y}}</nowiki></codett>
|-
| '''company'''
| The '''company''' that publishes the magazine.
|align="center"|<codett><nowiki>[[The magazine publishing company]]</nowiki></codett>
|-
! country*
| Country of origin. e.g. United Kingdom
|align="center"|<codett>United Kingdom</codett>
|-
| '''based'''
| The town/city that the magazine is based in.
|align="center"|<codett><nowiki>[[Wiki Town]], [[Wikiville]]</nowiki></codett>
|-
| '''language'''
| The language the magazine is printed in.
|align="center"|<codett><nowiki>[[English language|English]]</nowiki></codett>
|-
| '''website'''
|-
| '''finaldate'''
| The date of the final issue of the magazine.<br />''(Only use if the magazine has ceased publication)''
|align="center"|<codett>31 April 1999</codett>
|-
| '''finalnumber'''
| The edition number of the final issue.<br />''(Only use if the magazine has ceased publication)''
|align="center"|<codett>Vol 77 No 88</codett>
|-
! colspan="3" style="background-color: #ccf;" | Circulation breakdown parameters
|<!--column1--><code><nowiki>
 
| staff_writer = {{hidden|ta1=left|Staff writers| Tim Edwards<br />Graham Smith<br />Tony
Ellis<br />Craig Pearson<br />Tom Francis<br />Richard
Cobbett<br />Jim Rossignol<br />John Walker<br />Alec
Meer<br />Matt Avery<br />Chris Buxton<br />Michael
Gapper<br />[[Kieron Gillen]]<br />Mike Channell<br />Tim
Stone<br />Adam Oxford<br />Quintin Smith<br />[[Duncan
Harris]]<br />Drew Northcott<br />David Lyttleton }}</nowiki></code>
|-
|}<!--end wikitable-->
[[Category:WikiProject Magazine templates]]
[[Category:Organization infobox templates|Magazine]]
[[az:Şablon:Jurnal]]
 
<!-- ADD INTERWIKIS BELOW THIS LINE -->
[[ar:قالب:معلومات مجلة]]
[[es:Plantilla:Ficha de revista]]
[[id:Templat:Infobox Magazine]]
</includeonly>
૪,૮૩૪

edits