અશોક: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
14.97.200.19 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Dsvyas દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટા...
નાનું (14.97.200.19 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Dsvyas દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટા...)
 
ગુજરાતમાં જુનાગઢ પાસે ગીરનાર પર્વત પરનો અશોકનો શીલાલેખ ગુજરાતમાં અશોકના શાસનનો પુરાવો છે.
 
ગુજરાતમાં જુનાગઢ માં આવેલ અશોકનો શીલાલેખ
 
== સબંધિત કડીઓ ==