"ઢાંચો:સહપરિયોજનાઓ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
વિકિવિદ્યાલયની લિંક અને કૉમન્સની ઓળખ સુધારી..
(Added more sis.pro.)
નાનું (વિકિવિદ્યાલયની લિંક અને કૉમન્સની ઓળખ સુધારી..)
| '''[[wikispecies:|વિકિજાતિ]]'''<br />જાતિ સંકલન
| align="center" | {{Click || image=Wikinews-logo.svg | link=wikinews: | width=51px | height=30px }}
| '''[[wikinews:|વિકિસમાચાર]]'''<br />મુક્ત સમાચાર સામગ્રી
|-
| align="center" | {{Click || image=Wikidata-logo.svg | link=d:| width=41px | height=31px }}
| '''[[Wikidata:Wikidata:મુખપૃષ્ઠ|વિકિડેટા]]'''<br />મુક્ત જ્ઞાન આધાર
| align="center" | {{Click || image=Commons-logo.svg | link=commons:મુખપૃષ્ઠ | width=31px | height=41px }}
| '''[[commons:મુખપૃષ્ઠ|કૉમન્સ]]'''<br />માધ્યમમુક્ત સમૂહચિત્રો અને દૃશ્ય-શ્રાવ્ય સંગ્રહ
| align="center" | {{Click || image=Wikimedia-logo.svg | link=meta: | width=35px | height=36px }}
| '''[[meta:|મેટા-વિકિ]]'''<br />વિકિમિડિયા કાર્ય સંયોજન
| '''[[mw:|મિડિયાવિકિ]]'''<br />વિકિ સોફ્ટવેર વિકાસ
| align="center" | {{Click || image=Wikiversity-logo-41px.png| link=v:| width=41px | height=31px }}
| '''[[v:Wikiversity:Main Page|વિકિવિદ્યાલય]]'''<br />મુક્ત અભ્યાસ સાહિત્ય અને પ્રવૃતિઓ
|}
૧૨,૭૪૩

edits