થોળ પક્ષી અભયારણ્ય: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
|-
| ૭ || [[સેડફા (તા. કડી)|સેડફા]] || તા. કડી, જિ. મહેસાણા
|}
અને આ સાથે '''થોળ પારિસ્થિતિક સંવેદનશીલ વિસ્તાર'''ની સરહદ નિચે પ્રમાણેના અક્ષાંશ-રેખાંશથી ગણવામાં આવશે.
{| class="wikitable sortable"
|-
! ક્રમ !! અક્ષાંશ !! રેખાંશ
|-
| ૧ || 72° 23' 41.632" || 23° 6'46.768
|-
| ૨ || 72° 25' 46.537 || 23° 7'23.694
|-
| ૩ || ઉદાહરણ || ઉદાહરણ
|-
| ૪ || ઉદાહરણ || ઉદાહરણ
|-
| ૫ || ઉદાહરણ || ઉદાહરણ
|-
| ૬ || ઉદાહરણ || ઉદાહરણ
|-
| ૭ || ઉદાહરણ || ઉદાહરણ
|-
| ૮ || ઉદાહરણ || ઉદાહરણ
|-
| ૯ || ઉદાહરણ || ઉદાહરણ
|-
| ૧૦ || ઉદાહરણ || ઉદાહરણ
|-
| ૧૧ || ઉદાહરણ || ઉદાહરણ
|-
| ૧૨ || ઉદાહરણ || ઉદાહરણ
|-
| ૧૩ || ઉદાહરણ || ઉદાહરણ
|}
 
૯૩૧

edits