"સુરત" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2405:204:8480:C032:4B72:4795:7198:A6E5 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને [[User:KartikMistry|KartikM...
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (2405:204:8480:C032:4B72:4795:7198:A6E5 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને [[User:KartikMistry|KartikM...)
{| class="wikitable"
|-
| [[ભાગળ]]||[[અઠવાલાઇન્સ]] || [[ચોકબજાર, સુરત|ચોક]] || [[નાણાવટ]] || [[ઉમરા ગામ]]||
|-
|[[સીટીલાઇટ]] ||[[મુગલીસરા]] ||[[વરાછા]] || [[રાંદેર]]