હઠ યોગ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
No edit summary
'''હઠ યોગ''' (Sanskrit हठयोग hʌʈʰʌjo:gʌ), ને હઠ વિદ્યા(हठविद्या) તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.આ એક ખાસ પ્રકારનો યોગ છે જેને ૧૫મી સદીમાં યોગી સ્વાતરામ દ્વારા હઠ યોગ પ્રદીપીકામાં બતાવાયું. આ પુસ્તિકામાં તેમણે હઠ યોગને રાજયોગની સીડી કહેલ છે. આમ આ આધ્યાત્મીક ઊંચાઈઓ પામવા શરીર શુદ્ધી કરવાનું આ એક સાધન છે.
રાજ યોગના આસનો અને પ્રાણાયમ એ યોગીઓ દ્વારા લાંબા સમયની સાધના માટે વાપરતાં. આ માટે તેઓ શરીરને તૈયાર કરતાં જેને ષટ કર્મ કહેવાય છે.
Thisહઠ practiseશબ્દ is calledઅને shatkarma. The wordબે Hathaશબ્દના isયોગથી aબન્યો compoundછે ofજેનો theઅર્થ words Haસૂર્ય andઅને Thaચંદ્ર meaningએવો sunથાય and moonછે. ( हकारः कीर्तितः सूर्यष्ठकारश्चंद्र उच्यते | सूर्यचंद्रमसोर्योगाद्धठयोग निगद्यते || ),આનો referringસંદર્ભ toપ્રાણ Praanaઅને andઅપ્રાણ Apaana,અને andતે alsoનામે toબે theમુખ્ય principalનાડી nadisસાથે (energyપણ channels) of the subtle body that must be fully operational to attain a state of dhyana or samadhiછે. According to the Monier Moneir-Williams Sanskrit Dictionary, the word "hatha" means forceful. It is a strong practice done for purification. In other respects Hatha yoga follows the same principles as the Raaja Yoga of Patanjali including moral restraint yama and spiritual observances niyama. Hatha Yoga is what most people in the West associate with theધ્યાન wordપ્રાપ્તિ "Yoga"અને andસમાધિ isમાટે practiced forબન્ને mentalનાડી and physicalનું healthસક્રીય throughoutહોવું theજરૂરી Westછે.
મ્નીયેરની સંસ્કૃતના અંગ્રેજી શબ્દકોશ પ્રમાણે હઠ નો અર્થ જીદ્દ એવો થાય છે. આમ આ એક બળ પૂર્વક કરેલી કરેલી શુદ્ધી છે.
અન્ય વાતો સંદર્ભે હઠ યોગ પતંજલીના રાજ યોગ જેવો જ છે જેમાં યમ- નૈતિક બાધ અને નિયમ- આધ્યાત્મીક
ક્રિયા બનેં નો સમાવેષ છે. પશ્ચિમમાં મોટે ભાગે લોકો હઠ યોગ ને યોગ સમજી તેને માનસિક અને શારીરિક તંદુરસ્તી માટે વાપરે છે.
 
 
==ઉત્પત્તિ==
Anonymous user