"યહૂદી ધર્મ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું
યહૂદી ધર્મ એ [[પયગંબર]] અને ધર્મ પુસ્તકોમાં આસ્થા ધરાવે છે. આ ધર્મ ના લોકો [[યહુદી]] તરીકે ઓળખાય્ઓળખાય છે. આ ધર્મ ઇશ્વરદ્વારા તેના પ્રિય [[પયગંબર મુસા]] મારફત લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યો. ઘણા સંદેશાવાહકો માંસંદેશાવાહકોમાં માને છે, જેમાં પયગંબર મૂસામુસા, [[પયગંબર ઈબ્રાહિમ]], પયગંબર યશાયાહ મુખ્ય છે. [[તૌરાત]] તેનુ ધર્મ પુસ્તક છે. [[સાબાથ]] ના દિવસ નેદિવસનેધર્મ નાધર્મના લોકો પર્વિત્પવિત્ર માને છે. આ ધર્મની માન્યતા અનુસાર મૃત્યુ પછી પણ જીવન છે, જેને [[આખિરત]] કહે છે. સૃષ્ટીનોસૃષ્ટિનો સર્વનાશ થઈ ગયા પછી [[કયામત]]નો દિવસ આવશે અને તેમાં મનુષ્યોની સાથેજગતભરનાંસાથે બુદ્ધિમાનજગતભરનાં બુદ્ધિમાન ભેગા કરવામાં આવશે, લોકો તેમના સારા કાર્યો અને વર્તનના આધારે [[સ્વર્ગ]] કે નર્કમાં મોકલવામાં આવશે. આ યહૂદી ધર્મધર્મની ની વાતો નોવાતોનો [[કુરાન]]માં માઉલ્લેખ ઉલ્લેખકરવામાંકરવામાં આવ્યો છે [[શ્રેણી:ધર્મ]].
 
{{સ્ટબ}}
 
 
[[શ્રેણી:ધર્મ]]
[[શ્રેણી:યહૂદી ધર્મ]]