"રવાંડા" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(કડી ઉમેરી)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
|alt_map=
|map_caption={{map caption |countryprefix= |location_color=dark blue |region=Africa |region_color=dark grey|subregion=the [[African Union]] |subregion_color=light blue}}
|image_map2=Rwanda - Location Map (2011) - RWA - UNOCHAGU.svg
|capital=[[કીગાલી]]
|coordinates={{Coord|1|56.633|S|30|3.567|E|type:city}}