ગતિના નિયમો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
 
===બીજો નિયમ===
જડત્વમાં બધા બળનો સદિશ સરવાળોએસરવાળો એ કુલ વજન અને વેગના ગુણાકાર જેટલો થાય છે.
 
===ત્રીજો નિયમ===