"કિલ્લો" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

'''કિલ્લો''' એ લશ્કરી બાંધકામ અથવા મકાન, દિવાલ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું
('''કિલ્લો''' એ લશ્કરી બાંધકામ અથવા મકાન, દિવાલ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 
(કોઇ ભેદ નથી)
૨,૭૪૦

edits