"ઢાંચો:માહિતીચોકઠું યુટ્યુબર" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

વધુ ભાષાંતર
(વધુ ભાષાંતર)
(વધુ ભાષાંતર)
 
| headerstyle = background-color: {{#if:{{Yesno|{{{embed|no}}}}}|{{{header-color|transparent}}}|#B60000; color: white}}; line-height: 1.5em
 
| header1 = {{#if:{{Yesno|{{{embed|no}}}}}||{{#if:{{{birth_name|}}}{{{birth_date|}}}{{{birth_place|}}}{{{death_date|}}}{{{death_place|}}}{{{height|}}}{{{nationality|}}}{{{residence|}}}{{{occupation|}}}|Personalવ્યક્તિગત informationમાહિતી}}}}
 
| label3 = જન્મ
}}
 
| header20 = {{#if:{{Yesno|{{{embed|no}}}}}||{{#if:{{{pseudonym|}}}{{{channel_name|}}}{{{channel_url|}}}{{{channel_direct_url|}}}{{{years_active|{{{years active|{{{yearsactive|}}}}}}}}}{{{genre|}}}{{{subscribers|}}}{{{views|}}}{{{network|}}}{{{associated_acts|}}}{{{catchphrase(s)|}}}|YouTubeયુટ્યુબ informationમાહિતી}}}}
 
| label21 = આ કારણે પણ જાણિતા
<tr>
<td style="padding: 2px; vertical-align: middle;">[[File:YouTube Silver Play Button 2.svg|32px|link=]]
<td style="padding: 2px; vertical-align: middle;">100૧૦૦,000૦૦૦ subscribersસબ્સ્ક્રાઇબર્સ
<td style="padding: 2px; vertical-align: middle;">{{{silver_year|}}}
</tr>}}
<tr>
<td style="padding: 2px; vertical-align: middle;">[[File:YouTube Gold Play Button 2.svg|32px|link=]]
<td style="padding: 2px; vertical-align: middle;">1,000૦૦૦,000૦૦૦ subscribersસબ્સ્ક્રાઇબર્સ
<td style="padding: 2px; vertical-align: middle;">{{{gold_year|}}}
</tr>}}
<tr>
<td style="padding: 2px; vertical-align: middle;">[[File:YouTube Diamond Play Button.svg|32px|link=]]
<td style="padding: 2px; vertical-align: middle;">10૧૦,000૦૦૦,000૦૦૦ subscribersસબ્સ્ક્રાઇબર્સ
<td style="padding: 2px; vertical-align: middle;">{{{diamond_year|}}}
</tr>}}
<tr>
<td style="padding: 2px; vertical-align: middle;">[[File:YouTube Ruby Play Button 2.svg|32px|link=]]
<td style="padding: 2px; vertical-align: middle;">50૫૦,000૦૦૦,000૦૦૦ subscribersસબ્સ્ક્રાઇબર્સ
<td style="padding: 2px; vertical-align: middle;">{{{ruby_year|}}}
</tr>}}
<tr>
<td style="padding: 2px; vertical-align: middle;">[[File:YouTube Red Diamond Play Button.svg|32px|link=]]
<td style="padding: 2px; vertical-align: middle;">100૧૦૦,000૦૦૦,000૦૦૦ subscribersસબ્સ્ક્રાઇબર્સ
<td style="padding: 2px; vertical-align: middle;">{{{red_diamond_year|}}}
</tr>}}
 
| belowstyle = color: darkslategray;
| below = {{#if:{{{stats_update|}}}|Updated {{{stats_update}}} પર અપડેટ કર્યું|}} {{#if:{{{extra_information|}}}|{{{extra_information}}}}}
}}{{#ifeq:{{{nocat|false}}}|false|}}{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown={{main other|[[Category:Pages using infobox YouTube personality with unknown parameters|_VALUE_{{PAGENAME}}]]}}|preview=Page using [[Template:Infobox YouTube personality]] with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| alt | associated_acts | birth_date | birth_name | birth_place | module_personal | caption | catchphrase(s) | channel_name | channel_name2 | channel_name3 | channel_url | channel_url2 | channel_url3 | channel_direct_url | channel_direct_url2 | channel_direct_url3 | channels | channel_display_name | channel_display_name2 | channel_display_name3 | location | channel_website | child | creator | presenter | death_date | death_place | diamond_button | diamond_year | education | embed | expand | extra_information | genre | gold_button | gold_year | header-color | height | height_cm | height_ft | height_in | height_m | homepage | honorific prefix | honorific suffix | honorific_prefix | honorific_suffix | image | image caption | image size | image_caption | image_size | imagesize | logo | logo caption | logo_caption | logo_alt | logo_size | module | name | nationality | network | nocat | occupation | origin | Origin | partner | pseudonym | red_diamond_button | red_diamond_year | religion | residence | ruby_button | ruby_year | subbox | signature | signature alt | signature_alt | signature_size | silver_button | silver_year | spouse | relatives | stats_update | subscriber_date | subscribers | URL | view_date | views | website | years active | years_active | yearsactive | networth }}<noinclude>{{Documentation}}</noinclude>