ગરમ મસાલો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

અમુક વાનગીઓમાં આ મસાલાને લીલા મસાલા સાથે મેળવી કે પાણી, વીનેગર કે નારિયેળના દૂધ સાથે ભેળવી પેસ્ટ બનાવીને વપરાય છે. અનુક અન્ય વાનગીઓમાં શિંગ, કાંદા અને લસણ સાથે ઉમેરીને પણ તે વપરાય છે.આના ઘટકોના પ્રમાણ ધ્યાન પૂર્વક મેળવી જોઈતા સ્વાદ અનુસારનો ગરમ મસાલો બનાવવઓ જોઈએ. ક્યારેક એકાદ મસાલાનો વિષેશ સ્વાદ જોઈએ તો તે અનુસાર તેનું પ્ર્મામાણ વધારવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે મસાલાના સ્વાદ અને સુગંધ મેળવવા તેને શેક્યા પછ્હી વાપરાવામાં આવે છે.<ref name=rau/>
 
===ક્ષેત્રીય વિવિધરૂપ===
===Regional variations===
એમ મનાય છે કે સ્થાનીય પરંપરા અને વ્યક્તિગત પસંદગી અનુસાર ગરમ મસાલાના ઘટકોના પ્રમાણમાં વધ ઘટ થાય છે. વાયવ્ય ભારતના ગરમ મસાલામાં સામાન્ય રીતે લવીંગ, લીલી, કાળી કે કથ્થઈ એલચી, તજ, જાવંત્રી કે જાયફળ. જો તરત્ જ વાપરવો હોય તો મરી ઉમેરી શકાય પણ લાંબા સમય રાખતાં તેની સુગંધ ઉડી જાય છે અને તેની પ્રકૃતિ પણ બદલાઈ કજાય છે. આ ક્ષેત્રના ગરમ મસાલાની બનાવટનો એક ખાસ ઘટક એટલે કાળું જીરું કે શાહજીરું.<ref name=khana/> અહીં મસાલાને શેકાતા નથી સીધાંજ વાટી લેવાય છે.
It is generally understood that the spices to be included in a garam masala will vary according to region and personal taste. A Northwest Indian garam masala usually includes cloves; green, black, and/or brown cardamom, [[cinnamon]], [[Cinnamomum aromaticum|cassia]], mace and/or nutmeg. [[Black pepper]] can be added if the mix is to be used immediately, but if kept, the fragrance will diminish, and may change in character. Also typical of the region is the use of [[caraway]] and black [[cumin]].<ref name=khana/> The components of the mix are ground together, but not roasted.
 
===Commercial mixtures===
૬૦૨

edits