વીઝેડ ૫૮ ચેકોસ્લાવેકિયન બનાવટની, ૭.૬૨ મિ.મિ.ની આક્રમણ રાઇફલ છે.

વીઝેડ ૫૮

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો