ડો. શંકર અબાજી ભિસે (૨૯ એપ્રિલ, ૧૮૬૭ - ૭ એપ્રિલ, ૧૯૩૫) ભારત દેશના એક વૈજ્ઞાનિક હતા[૧], જેમણે ૨૦૦ ઉપરાંત શોધો કરી હતી. એમણે લગભગ ૪૦ જેટલી શોધો માટે પેટન્ટ પણ લીધી હતી. તેઓએ ભારતીય મુદ્રણ ઉદ્યોગમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન કર્યું હતું, જેના કારણે મુદ્રા-છાપકામની ઝડપ પહેલાં કરતાં ઘણી વધારે મેળવવી શક્ય બની હતી.[૨]

સંદર્ભફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો