શબ્દકોષકાર

શબ્દકોષના લેખક કે સંપાદક

શબ્દકોષકાર એ શબ્દકોષ બનાવવાની પ્રક્રિયામાં લેખક, સંપાદક કે માહિતિ એકઠી કરનાર વ્યક્તિના વ્યવસાયને સંબોધવા માટેનો ગુજરાતી ભાષાનો શબ્દ છે.