સંકલન

કલનશાસ્ત્રની એક ક્રિયા

સંકલન એ એક એવી ગાણીતીક પ્રક્રિયા છે, જેનાથી અનિયમિત વસ્તુ નું ક્ષેત્રફળ મળી શકે છે.