ચલો આ ભગિરથ્ કામ્ આલગ્ વધરિશુ? તમરો જે અભિપ્યરય્ હોય્ તે જનાવજો.

બસ્ એજ્ આપનો વિશ્વાસુ,

Could you explain in english please? Xqt ૦૫:૧૩, ૨૦ ઓકટોબર ૨૦૧૦ (UTC)

helpફેરફાર કરો

can you help me? pleas write the name of "pashutan ji dusabayi markar" in gujarati. please just write the name in gujarati...thanks...--Meysamwiki (talk) ૧૧:૨૬, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Sorry, I can't. I am not familar with this language. Xqt (talk) ૨૧:૪૦, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]