1. અણેયારી (ભીમજી)
 2. અંકેવાળીયા
 3. આકરૂ
 4. આંબળી
 5. ઉંચડી
 6. કમિયાળા
 7. કાદીપુર
 8. કોઠડીયા
 9. ખમિદાણા
 10. ખરડ
 11. ગોરાસુ
 12. ચેર
 13. જસકા
 14. જીંજર
 15. ટીંબલા
 16. તગડી
 17. દેવગાણા
 18. ધોલેરા
 19. પરબડી
 20. પાંચી
 21. પીપરીયા
 22. પીપળ
 23. પીપળ
 24. પીપળી
 25. પોલારપુર
 26. ફતેપુર
 27. બહાડી
 28. બાવળીયારી
 29. ભડીયાદ
 30. માલપરા
 31. રોજકા
 32. વાગડ
 33. વાઢેળા
 34. શાહપુર
 35. સાલાસર.
 36. સાંગાસર
 37. સાંઢીડા
 38. હેબતપુર