સમલિંગી અથવા હોમોસેક્સ્યુઅલ સમાન લિંગ અથવા જાતિ વચ્ચે આકર્ષણ, જાતીય આકર્ષણ અથવા જાતીય સંબંધ છે.

NYC પ્રાઇડ પરેડ, ૨૦૧૨.
રાષ્ટ્રના કાયદાઓ     લગ્ન     અન્ય સંબંધો     સમલિંગી વિરોધી કાયદાઓ     દંડ અથવા જેલ (લાગુ નથી)     દંડ અથવા જેલ     મૃત્યુદંડ (લાગુ નથી)     મૃત્યુદંડ
LGBT હક્કની યુ.એન. ઘોષણા     સકારાત્મક (૨૦૦૮ અથવા ૨૦૧૧)     વિરોધી