સ્ટર્લિંગ સબ મશીનગન

સ્ટર્લિંગ સબ મશીનગનબ્રિટિશ બનાવટની,૯ મિ.મિ.x ૧૯ મિ.મિ.ની સબ મશીનગન છે. જેની ભારતીય આવૃતિ 'સ્ટર્લિંગ 'એલ ૨ એ ૧' (L2A1) સબ મશીનગન' અને 'કાર્બાઇન'ના નામે વપરાય છે.

સ્ટર્લિંગ સબ મશીનગન,L2A3