સ્વીડિશ, મુખ્યત્વે સ્વિડન અને ફીનલેંડમાં આશરે 92 લાખ લોકો(2012 ના રોજ) દ્વારા સ્વાભાવિક રીતે બોલાતી એક ઉત્તર-જર્મન ભાષા છે

આ ચાર દેશોની સત્તાવાર ભાષા છે..

અનુવાદફેરફાર કરો

"I can speak swedish" in swedish:ફેરફાર કરો

jag kan prata svenska