સ્વીડિશ, મુખ્યત્વે સ્વિડન અને ફીનલેંડમાં આશરે ૯૨ લાખ લોકો (૨૦૧૨ પ્રમાણે) દ્વારા સ્વાભાવિક રીતે બોલાતી એક ઉત્તર-જર્મન ભાષા છે. સ્વીડિશ ચાર દેશોની સત્તાવાર ભાષા છે.

અનુવાદફેરફાર કરો

"I can speak Swedish" in Swedish:ફેરફાર કરો

Jag kan prata svenska.