અંબાલા જિલ્લો ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા હરિયાણા રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૨૨ (બાવીસ) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક જિલ્લો છે. અંબાલા જિલ્લાનું મુખ્યાલય અંબાલામાં છે.

અંબાલા જિલ્લો, હરિયાણા