ઢાંચાની ચર્ચા:સ્ટબ

Add topic
Active discussions

નવો ઢાંચોફેરફાર કરો

આ ઢાંચાને ઉપરોક્ત કોડ વડે અપડેટ કરવા વિનંતી છે. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૭:૨૫, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)

@Aniket અને Dsvyas: - ઉપરોક્ત વિનંતી જોવા વિનંતી છે! --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૦:૩૨, ૨૧ મે ૨૦૧૯ (IST)
પ્રભો, બજવણી કરી નાખી છે.   કામ થઈ ગયું --A. Bhatt (ચર્ચા) ૧૯:૫૫, ૨૧ મે ૨૦૧૯ (IST)

@Aniket, @Dsvyas આ ઢાંચાના કોડમાં | subject = નાનો ઉમેરવા વિનંતી છે. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૬:૫૩, ૨૬ જૂન ૨૦૨૦ (IST)

Return to "સ્ટબ" page.