હિંદુ ધર્મમાં કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશીને અપરા એકાદશી અથવા અચલા એકાદશી તરીકે ઓળખાય છે.