અમરોહા

ઉત્તરપ્રદેશ નું શહેર,ભારત

અમરોહા ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યના અમરોહા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક છે.

બાહ્ય કડીઓ ફેરફાર કરો