અમરોહા

ઉત્તરપ્રદેશ નું શહેર,ભારત

અમરોહા ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યના જ્યોતિબા ફુલે નગર જિલ્લાનું મુખ્ય મથક છે.