ચંદ્રમાસના શુકલ પક્ષ કે સુદ અને કૃષ્ણ પક્ષ કે વદ એમ બંન્ને પક્ષનો આઠમો દિવસ.

જન્માષ્ટમી

તહેવારો અને ઉજવણીઓ ફેરફાર કરો

  • જન્માષ્ટમી - કૃષ્ણજન્મ મહોત્સવ: આ દિવસે કૃષ્ણજન્મ થયો હતો.જેથી આ દિવસને જન્મદિન તરિકે ઉજવવામા આવે છે.