ઈંધણ (બળતણ)

રાસાયણિક કે ન્યૂક્લિયર પ્રક્રિયાથી ઉષ્મા-ઊર્જા પેદા કરવા વપરાતાં દ્રવ્યો

ઈંધણ અથવા બળતણ એ એવો પદાર્થ છે, જેને સળગાવવાથી ગરમી કે પ્રકાશ ઉત્તપન્ન થાય છે. આ ઈંધણ સામાન્ય રીતે ત્રણ પ્રકારના હોય છે.

બાહ્ય કડીઓ

ફેરફાર કરો