ઉઝી (હિબ્રુ ભાષા: עוזי‎) એ 'ઓપન બોલ્ટ' 'બ્લોબેક' સબમશીન ગન છે. આ બંદુક અલગ અલગ પ્રકારની હોય છે. જેમ કે મીની ઉઝી અને માઇક્રો ઉઝી.

ઉઝી


બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો