મુખ્ય મેનુ ખોલો
આવર્ત કોષ્ટક માં ઉદકજન

ઉદકજન (અંગ્રેજી:હાઈડ્રોજન, Hydrogen) તત્વ આવર્ત કોષ્ટકનો મહત્વનો વાયુ છે. આ વાયુ જલજન તરીકે પણ ક્યારેક ઓળખાય છે. ઉદકજનની આણ્વીક સંખ્યા ૧ છે. સામાન્ય તાપમાને ઉદકજન રંગવિહીન, ગંધનિહીન, અધાત્વીક, અત્યંત જ્વલનશીલ વાયુ છે. ઉદકજન સૌથી હલકો તથા બ્રહ્માંડમાં સૌથી વધુ મળી આવતો વાયુ છે. સામાન્ય કક્ષાના તારાઓ મોટાભાગે પ્લાઝમા રૂપમાં ઉદકજનના બનેલા હોય છે. ઉદકજન એમોનીયા બનાવવામાં વપરાય છે. ઉદકજનનો ઊપયોગ વૈકલ્પિક ઇંધણ તથા હાલમાં ફ્યુઅલ સેલથી ચાલતી ગાડીઓ માં પ્રચલીત બન્યો છે.