ઑસ્ટ્રિયાનો રાષ્ટ્રધ્વજ

ઑસ્ટ્રિયાનો રાષ્ટ્રધ્વજ છે તેમાં ત્રણ રંગ આડા પટ્ટામાં ક્રમાનુસાર છે પહેલો લાલ બીજો સફેદ અને ત્

ઑસ્ટ્રિયાનો રાષ્ટ્રધ્વજ એક સરખા ત્રણ આડા પટ્ટા, લાલ, સફેદ અને લાલ, ધરાવે છે.

ઑસ્ટ્રિયા
પ્રમાણમાપ૨:૩
અપનાવ્યો૧૨૩૦
રચનાએક સરખા ત્રણ આડા પટ્ટા, લાલ, સફેદ અને લાલ.

ધ્વજ ભાવના

ફેરફાર કરો

લોકવાયકા પ્રમાણે આ ધ્વજ ઔસ્ટ્રિયાના ડ્યુક લિઓપોલ્ડ પંચમનો (૧૧૫૭-૧૧૯૪) આવિષ્કાર છે. જે તેમનાં દ્વારા ખેલાયેલા ધર્મયુદ્ધોની પ્રતિષ્ઠા સમાન છે. એક યુદ્ધ દરમિયાન તેમનો સફેદ યુદ્ધપોષાક સંપૂર્ણ રક્તરંજીત બની ગયો માત્ર કમરબંધ બાંધેલો તેટલું વસ્ત્ર સફેદ રહી ગયું. આમ લાલ-સફેદ-લાલનું જે સંયોજન બન્યું તે ત્યાર પછી તેમનું પ્રતિક બની રહ્યું.