કઠુઆ જિલ્લો ભારત દેશના જમ્મુ અને કાશ્મીર રાજ્યનો જિલ્લો છે. કઠુઆ જિલ્લાનું મુખ્યાલય કઠુઆમાં છે.

બાહય કડીઓ ફેરફાર કરો