કર્ણાલી ક્ષેત્ર નેપાળ ના ક્ષેત્રિય વર્ગીકરણ અનુસાર સૌથી મોટું ક્ષેત્ર છે. આ મધ્યપશ્ચિમાંચલ વિકાસ ક્ષેત્ર નો એક ક્ષેત્ર છે. આ ક્ષેત્ર ને ૫ જિલ્લા માં વર્ગીકૃત કરાયું છે

કર્ણાલી ક્ષેત્ર

નામાંકનફેરફાર કરો

કર્ણાલી નદીના નામ પર આહ ક્ષેત્રનું નામાંકન કરાયું છે. કર્ણાલી નદી નેપાલ ની નદીઓ માં સૌથી લામ્બી નદી છે. આ નદી ને ભારત માં ઘાગરા નદી નામે ઓળખાય છે.

કર્ણાલી ક્ષેત્ર ના જિલ્લાઓફેરફાર કરો

આ પણ જુઓફેરફાર કરો