કુરુક્ષેત્ર જિલ્લો

કુરુક્ષેત્ર જિલ્લો ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા હરિયાણા રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૨૨ (બાવીસ) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક જિલ્લો છે. કુરુક્ષેત્ર જિલ્લાનું મુખ્યાલય કુરુક્ષેત્રમાં છે. આ જિલ્લો હરિયાણા રાજ્યના અંબાલા વિભાગમાં આવેલ છે.

કુરુક્ષેત્ર જિલ્લો,હરિયાણા