કોડરમા જિલ્લો ભારત દેશના મધ્ય ભાગમાં આવેલા ઝારખંડ રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૨૨ (બાવીસ) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. કોડરમા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક કોડરમામાં છે. નગરમાં આવેલું છે.

આ જિલ્લાની રચના દસમી એપ્રિલ, ૧૯૯૪ના દિવસે જુના હજારીબાગ જિલ્લાનું વિભાજન કરીને કરવામાં આવી હતી.

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો