કોહિમા ભારત દેશના પૂર્વ ભાગમાં આવેલા નાગાલેંડ રાજ્યનું પાટનગર છે. નાગાલેંડ રાજ્યની રાજધાની હોવાથી અહીં વહીવટી કચેરીઓ આવેલી છે.