કો-ઍક્સિયલ કેબલ કે કો-એક્સ એ એક પ્રકારનો વિદ્યુત વાહક વાયર છે, જેની આજુ બાજુ વિદ્યુત અવાહકનું પડ ચડાવેલું હોય છે તથા તેના બે વાયર વચ્ચે પણ અવાહક જાડું પડ હોય છે. તેની શોધ અંગ્રેજ વિજ્ઞાની ઓલીવર હેવિસાઇડએ કરી હતી અને ઇ. સ. ૧૮૮૦માં તેની પેટન્ટ નોંધાવી હતી.

RG-59 flexible coaxial cable composed of:
A: outer plastic sheath
B: woven copper shield
C: inner dielectric insulator
D: copper core