રાજભાષા ક્રોએશિયન દક્ષિણ પૂર્વ યુરોપ માં પાનોનિયન પ્લેન, બાલ્કન્સ અને ભૂમધ્ય સાગર ની વચ્ચે વસેલ એક દેશ છે. દેશ ની રાજધાની અને સૌથી મોટું શહેર જગરેબ છે.ક્રોએશિયા, સ્લોવેનિયા.

  • ઈષૉ-૬૩૯-૧=હ્ર્
  • ઈષૉ-૬૩૯-૨=હ્ર્વ્/સ્ચ્ર્
  • ઈષૉ-૬૩૯-૩=હ્ર્વ્
  • ષીળ્=ઃઋવ્
ક્રોએશિયન
ક્રોએશિયન
ક્રોએશિયન ૧૦૦૦-૧૧૦૦
ક્રોએશિયન ૧૨૦૦
ક્રોએશિયન (મિસલ્) ૧૩૬૮
ક્રોએશિયન ૧૩૮૦-૧૪૦૦