ખગડિયા જિલ્લો ભારત દેશના બિહાર રાજ્યના ૩૮ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. ખગડીયા જિલ્લાનું મુખ્યાલય ખગડીયા ખાતે આવેલું છે. ખગડીયા જિલ્લો મુંગેર વિભાગ (પ્રમંડલ)ના પ્રશાસન હેઠળનો એક જિલ્લો છે.