ખાપરી નદી ડાંગ જિલ્લાની પાંચ મુખ્ય નદીઓમાંની એક અને અંબિકા નદીની ઉપનદી છે.[૧] તે ડાંગના લગભગ બે સરખા ભાગ કરીને ડુંગરડા નજીક અંબિકા નદીને મળે છે.

  1. http://www.guj-nwrws.gujarat.gov.in/showpage.aspx?contentid=1749[હંમેશ માટે મૃત કડી] ગુજરાત રાજ્ય જળસંપત્તિ વિભાગ